Метою навчальної дисципліни «Управління вартістю бізнесу» є формування у здобувачів освіти фахових компетентностей й теоретико-прикладних знань, які дозволять у подальшій практичній діяльності здійснювати вибір оптимального підходу до оцінювання та управління ринковою вартістю підприємства, проводити безпосереднє оцінювання ринкової вартості бізнесу, а також формувати комплексний перелік заходів, спрямованих на підвищення ринкової вартості та капіталізації бізнесу.

Завдання дисципліни: засвоєння основних принципів обґрунтованого вибору оптимального методичного підходу до оцінювання ринкової вартості підприємства; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та оцінювання чинників, що впливають на ринкову вартість бізнесу; оволодіння навичками розроблення комплексу заходів із управління вартістю бізнесу з використанням сучасних фінансових інструментів, зокрема, враховуючи позиціонування підприємства на фондовому ринку.

Предметом дисципліни є методи і процеси управління вартістю підприємства.

Програмні компетентності

Відповідно до освітньо-професійної програми дисципліна «Управління вартістю бізнесу» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

– здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

– здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

– здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління вартістю бізнесу» здобувач освіти, зокрема, буде

знати:

– механізм функціонування фінансів суб’єктів господарювання з метою управління їхньою вартістю;

володіти:

– методичним інструментарієм оцінки вартості суб’єктів господарювання;

вміти:

– формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію;

– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують вартість суб’єктів господарювання;

– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Концептуальні основи управління вартістю бізнесу.

2. Сучасні інструменти управління вартістю бізнесу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Вартість підприємства і вартісний підхід до управління.

2. Інформаційно-правове забезпечення оцінної діяльності.

3. Підходи до оцінювання вартості бізнесу

4. Підходи до оцінювання активів підприємства.

5. Оптимізація структури капіталу за критерієм вартості підприємства.

6. Позиціонування підприємства на фондовому ринку як елемент управління вартістю.

7. Сучасні інструменти вартісного управління.

8. Вплив стратегічних альтернатив розвитку на вартість бізнесу.