У сучасному суспільстві важливу роль в механізмі управління економікою, торгівлею виконує нова наука – фінансове моделювання.

Сьогодні діяльність в будь-якій області економіки (управління, фінансово-кредитній сфері, торгівлі, маркетингу, обліку, аудиті, зовнішньоторговельних операціях) вимагає від фахівця застосування сучасних методів роботи, знання досягнень світової економічної думки, розуміння наукової мови. Більшість нових методів засновано на фінансових моделях, концепціях, прийомах. Без глибоких знань моделювання навчитися їх використовувати неможливо.

Сучасні соціально-економічні процеси і явища залежать від великої кількості факторів, їх визначальних. У зв'язку з цим кваліфікованого фахівця необхідно не тільки мати чітке уявлення про основні напрямки розвитку економіки, а й вміти враховувати складне взаємозалежне різноманіття факторів, що роблять істотний вплив на досліджуваний процес. Такі дослідження неможливо проводити без знання основ теорії ймовірностей, математичної статистики, багатовимірних статистичних методів та моделювання, тобто дисциплін, що дозволяють досліднику розібратися у величезній кількості стохастичною інформації і серед безлічі різних імовірнісних моделей вибрати єдину, що найкращим чином відображає досліджуваний процес або явище.

Процес переходу вищої освіти України на світові стандарти характеризується інтенсивним впровадженням в навчальні плани курсів мікро- і макроекономіки. Фінансове моделювання також починає входити в навчальні плани.

Тому при підготовці бакалаврів високої кваліфікації, вкрай актуальним є викладання курсу «Фінансове моделювання».


Метою вивчення дисципліни є формування систематизованих теоретичних знань та практичних навичок з основ створення та застосування математичних моделей в економічних дослідженнях.

Вивчення даної дисципліни передбачає формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Предметом фінансового моделювання є методологія та інструментарій побудови і розв’язування детермінованих оптимізаційних задач.

Завданням дисципліни є теоретична й практична підготовка студентів з питань:

-        вивчення методів побудови математичних моделей складних виробничо-економічних систем;

-        аналіз й використання адекватних математичних моделей у сфері економіки, підприємства, у процесі прийняття управлінських рішень.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студента з літературою, статистичними даними (збірниками), що сприяє кращому закріпленню знань, набуттю практичних навиків і розвитку самостійного мислення, критичного підходу до аналізу одержаних результатів і формування висновків.