Метою викладання навчальної дисципліни «Державні та місцеві фінанси» є розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з питань формування і функціонування державних  та  місцевих фінансів, набуття практичних навичок застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами на різних  рівнях управління для збалансованого соціально-економічного розвитку як держави в цілому, так  і територіального утворення зокрема.

Основні завдання навчальної дисципліни «Державні та місцеві фінанси»:

‒ дотримуватися принципів академічної доброчесності у студентському середовищі; формувати навички усного та писемного наукового мовлення, створення, оформлення та презентації академічних робіт різного типу; прищеплювати відчуття відповідальності та взаємоповаги; навчити працювати з науковими джерелами;

‒ одержати систематичні, теоретичні знання в галузі державних та місцевих фінансів;

‒ поглибити знання студентів про сутність і роль державних фінансів та фінансів органів місцевого самоврядування в соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць;

‒ вивчити порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях;

‒ вивчити послідовність здійснення бюджетного процесу в органах місцевого самоврядування і місцевої державної виконавчої влади;

‒ надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в регіонах.