АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА»

 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) рівень освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування».

Рівень вибіркової дисципліни – випускової кафедри.

Галузі знань:

– 07 – Управління та адміністрування.

 

 І. Мета та завдання навчальної дисципліни

Фінансова статистика є однією з галузей соціально-економічної статистики. Фінансовою статистикою досліджуються кількісні характеристики процесів та явищ, які пов’язані з фінансовою та банківською сферою. Посилення ролі статистики фінансів пов’язано перед усім з підвищенням значення та уваги до фінансів загалом, та певних фінансово- економічних категорій – бюджет, кредит, податок, прибуток т. ін. – зокрема,  з новими значно більшими вимогами та завданнями до статистичної інформації, а також – з виникненням нових для економіки країни форм власності, нової банківської системи, більш складних економічних відносин, значною відкритістю світовому економічному співтовариству. Згадані процеси потребують статистичного осмислення та об’єктивної оцінки. В сучасних умовах економіка України потребує рішення проблем, які стримують розвиток ринкових відносин. Особливої уваги потребують проблеми, пов’язані з удосконаленням системи збору, обробки та аналізу даних потребують кваліфікованих кадрів, які можуть використовувати методи статистичного аналізу.

Тому при підготовці бакалаврів високої кваліфікації, вкрай актуальним є викладання курсу «Фінансова статистика».

Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретичного матеріалу, оволодіння методикою обробки інформації, її узагальнення та аналізу, творче використання даних фінансового стану окремих підприємств на макрорівні, вміння на їх основі робити висновки і приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.

Вивчення даної дисципліни передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок у системі збору, обробки та аналізу даних за допомогою методів статистичного аналізу в системі управління фінансів.


Предметом фінансової статистики є вивчення кількісної характеристики обсягу, динаміки і взаємопов’язаних явищ та процесів, що відбуваються у фінансовій системі за конкретних умов, певний проміжок часу і простору, а також їх вплив на фінансові результати з точки зору їх ефективності.

Завданням дисципліни є теоретична й практична підготовка студентів з питань:

-    теоретичних основ фінансової статистики та економіки;

-    оволодіння методиками обробки інформації, порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів;

-    оволодіння навиками об’єктивного розуміння результатів діяльності;

-    формування критичного мислення при аналізі взаємозв’язків економічних явищ та процесів різних рівнів;

-    прогнозування розвитку фінансів і економіки в цілому.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Фінансова статистика» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК12 Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студента з літературою, статистичними даними (збірниками), що сприяє кращому закріпленню знань, набуттю практичних навиків і розвитку самостійного мислення, критичного підходу до аналізу одержаних результатів і формування висновків.

 

 ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування

 даної дисципліни:

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

вміти:

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового  регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

володіти:

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

 

 ІІІ. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії

Вивчення вибіркової дисципліни «Фінансовп статистика» формує компоненти інформаційної культури майбутнього фахівця і забезпечує використання у практичній роботі:

–   у сфері менеджменту підприємства (для оцінки методики проведення системного аналізу та прийняття виважених управлінських рішень);

–    у сфері організації аналітичної роботи на підприємстві (для вибору оптимальної системи організації економічного аналізу, яка забезпечує отримання точної, достовірної, своєчасної і достатньої інформації щодо діяльності підприємства);

–   у сфері реалізації функцій фахівця-аналітика (для проведення аналізу використання ресурсів, видів діяльності підприємства, фінансових результатів)

 

 IV. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами

 за модулями та темами

 

Змістовий модуль 1

Загальні поняття фінансової статистики

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики.

1.1.     Предмет, метод , завдання та показники статистики фінансів. Сутність фінансової статистики. Що вивчає фінансова статистика. Предмет статистики фінансів. Метод, завдання та показники статистики фінансів. Методологія статистичного аналізу. Система показників статистики фінансів. Показники статистики цін та статистики банківської діяльності. Система показників статистики страхування. Розрахунок показників статистики ринку цінних паперів.

1.2.    Організація статистики фінансів та банківської справи. Мета та задачі статистики фінансів. Формування системи обліку і статистики відповідно до вимог ринкової економіки. Задачі Національного банку України: публікація в друкованих органах Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щорічного та квартального балансів Національного банку; видання щомісячного статистичного бюлетень і відомчого журналу «Вісник Національного банку України»; публікація в офіційних виданнях поточної банківської інформації з питань грошово- кредитної та банківської статистики.

1.3.   Відображення фінансових операцій в СНР. Система національних рахунків. Класифікація в системі національних рахунків: за видами економічної діяльності (КВЕД), за інституційними секторами (інституційна одиниця), групування економічних операцій. Сектор «Не фінансові корпорації», сектор «Фінансові корпорації», сектор «Органи державного управління», сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства», сектор «Домашні господарства», сектор «Інший світ».

Поняття операції, трансфертів. Поняття операції з доходами та операції з фінансовими інструментами. Класифікація рахунків. Чотири рівні рахунків: консолідовані рахунки( для економіки в цілому), рахунки для секторів економіки, рахунки для секцій (галузей) економіки, рахунки для окремих економічних операцій. Групи рахунків: рахунки інституційних секторів, рахунки операцій, рахунки зовнішніх операцій. Рахунки інституційних секторів: рахунки поточних операцій, рахунки нагромадження, баланси активів та пасивів. Рахунки нагромадження: рахунок операцій з капіталом, фінансовий рахунок, рахунок інших змін в активах.

Поняття фінансового рахунку. Методологічні особливості побудови рахунків для основних підсекторів сектора «Фінансові корпорації»: банки, страхові компанії.

 

Тема 2. Статистика державних фінансів.

2.1.     Предмет і завдання статистики державних фінансів. Охоплення державних фінансів: бюджети різних рівнів державного управління; позабюджетні фонди; державний кредит; фінанси підприємств і організацій загальнодержавної та комунальної форм власності, державне особисте та майнове страхування. Поняття та джерела формування позабюджетних фондів. Розподіл позабюджетних фондів за функціональним призначенням: економічний, соціальний, природоохоронний та за рівнями управління: загальнодержавний, територіальний, регіональний. Поняття державних цільових фондів. Основні джерела надходжень до державних цільових фондів: Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України, Державний фонд сприяння зайнятості населення, Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Державний інноваційний фонд, Державний фонд сприяння конверсії, Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу, Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього середовища та інші фонди. Система соціального страхування.

2.2.    Статистика державного бюджету. Система показників статистики державного бюджету. Зведений бюджет України. Основні поняття та завдання статистики державного бюджету. Поняття державного бюджету та його види: бюджет-брутто, бюджет-нетто. Основні завдання та інформаційні джерела статистики державного бюджету. Система показників статистики державного бюджету: доходи, офіційні трансфери, видатки, чисте кредитування, профіцит або дефіцит, державний борг. Поняття бюджетної класифікації. Міжнародні бюджетні класифікації. Принципова схема класифікації. Розділи міжнародної бюджетної класифікації: класифікація доходів і отриманих офіційних трансферів, класифікація кредитування за вирахуванням погашення, класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту, класифікація державного боргу. Класифікація статистики державних фінансів (СДФ) і класифікація системи національних рахунків (СНР). Вітчизняні бюджетні класифікації. Статистичні методи вивчення показників державного бюджету. Показники, що використовуються при визначені складу доходів і видатків державного бюджету.

 

Тема 3. Статистика грошового обігу.

3.1.      Предмет та завдання статистики грошового обігу. Концепція грошового обігу. Поняття грошової системи. Елементи грошової системи: грошова одиниця, види і порядок емісії готівки, організація грошового обігу. Поняття грошового обігу. Об’єкт, ціль та предмет статистики грошей.

Грошово-кредитне регулювання. Основні завдання статистики грошового обігу.

3.2.    Система показників статистики грошового обігу. Взаємозалежні блоки статистичних показників грошового обігу. Макроекономічні показники статистики грошей і грошового обігу. Поняття номінальної грошової маси, грошового обігу, швидкості обороту грошей, купівельної спроможності, рівня монетаризації економіки. Показники “видів” грошей: гроші, готівковий грошовий обіг, безготівковий грошовий обіг, грошовий мультиплікатор, грошова база, державні цінні папери, міжнародний резерв. Показники грошової маси: грошовий агрегат, агрегат «гроші», «квазігроші»,

«широкі гроші».

3.3.        Статистичний аналіз грошового обігу та його напрямки. Статистичний аналіз грошового мультиплікатора. Статистичний аналіз швидкості обороту грошей. Статистичний аналіз структури та динаміки грошової маси і її впливу на рівень інфляції. Статистичний аналіз купюрної будови грошової маси.

 

Тема 4. Статистика кредиту.

4.1.      Предмет кредиту та завдання його статистичного вивчення. Поняття кредиту та кредитних відносин. Ресурси для кредитування (позиковий фонд). Принципи кредитування: поворотність, строковість, забезпечення позик, цільове використання, платність (компенсаційність). Сутність та особливості комерційного кредиту, державного кредиту, споживчого кредиту, міжбанківського, міжгосподарського та міжнародного кредиту. Форми міжнародного кредиту. Система показників обсягу кредитних вкладів. Основні завдання статистики кредиту.

4.2.    Основні класифікації та система показників статистика кредиту. Класифікація кредитних операцій за функціями кредитора, за формами, видами та за термінами надання. Розподільча, емісійна та контрольна функції кредиту. Форми кредиту: банківський, комерційний, державний, споживчий, міжбанківський, міжгосподарський, міжнародний кредити. Показники обігу кредитів.

4.3.   Статистичний аналіз кредиту та напрямки його проведення. Склад кредитних вкладень. Статистичний аналіз оборотності кредитів.

4.4.   Статистичне вивчення взаємозв'язків обіговості короткострокового кредиту

 

Змістовний модуль 2

Загальні поняття вищих фінансових обчислень

Тема 5. Характеристика вищих фінансових обчислень.

5.1.       Предмет та основні завдання вищих фінансових обчислень. Загальні та специфічні методи фінансових розрахунків. Принципи фінансових обчислень. Суть відсотків, відсоткових ставок, їх види. Декурсивні (позикові, постнумерандо) відсотки. Авансові (антисипативні, облікові, дисконтні, преднумерандо) відсотки. Поняття маржі.

5.2.     Прості та складні відсотки. Методика обчислення простих та складних відсотків. Застосування простих та складних відсотків.

5.3.     Поняття дисконту та дисконтування. Банківське дисконтування (банківський або комерційний облік): просте та складне дисконтування. Поняття векселя.

5.4.   Еквівалентність відсоткових ставок. Принцип еквівалентності.

5.5.       Фінансові потоки, їх значення та характеристика. Поняття фінансового потоку або потоку платежів. Поняття та параметри фінансової ренти: член ренти, період ренти, відсоток ренти, відсоткова ставка. Ознаки фінансової ренти та її класифікація: річні, термінові, дискретні, неперервні, постійні, змінювані, обмежені, необмежені, «вічні», безумовні правильні, умовні, звичайні, авансовані, термінові, відстрочені, відкладені ренти. Нарощена сума ренти.

 

Тема 6. Статистика ринку цінних паперів.

6.1.     Статистика цінних паперів. Поняття цінних паперів. Предмет, завдання та інформаційне забезпечення статистики цінних паперів. Основні джерела статистичної інформації ринку цінних паперів. Система показників статистики цінних паперів. Показники статистики курсів цінних паперів. Показники статистики обсягів і структури операцій з цінними паперами. Показники статистики діяльності учасників ринку цінних паперів. Показники статистики якості цінних паперів. Показники статистики курсів цінних паперів. Види цін: номінальна, емісійна ціна, ціна погашення, відсікання, виконання, відкриття, закриття, ціна попиту, пропозиції, ринкова ціна. Поняття спреду. Показники характеристики динаміки та коливань цін на цінні папери. Показники аналізу денної активності по кожній акції. Показники статистики діяльності учасників ринку цінних паперів. Оцінка цінних паперів та розрахунок їх дохідності: прибутковість акції, сума річного доходу, дохід з акцій, сукупна прибутковість, прибутковість облігацій, сукупна річна прибутковість облігацій.

6.2.   Статистика фондових бірж. Основні завдання фондової біржі. Предмет, об'єкти біржової статистики. Показники статистики фондових бірж.Показники цін біржових угод. Показники обсягів біржових торгів. Показники первинного ринку: обсяг випуску (емісія), обсяг розміщення, розмір виручки від продажу, залучення засобів у бюджет. Показники вторинного ринку: число укладених біржових угод, оборот із продажу цінних паперів. Показники якості фондового ринку: кількість емітентів, що пройшли лістинг, капіталізація ринку, ринкова вартість боргових (непогашених) цінних паперів. Показники ліквідності ринку: оборотність цінних паперів, обсяги обороту і розмір спреду. Коефіцієнт концентрації ринку. Показник оціненості ринку Р/Е (Price/Earnings).

6.3.     Фондові індекси. Цілі використання фондових індексів. Прості агреговані індекси. Група індексів Доу-Джонса. Застосування формули Фішера для розрахунку фондового індексу. ПФТС індекс першої фондової торгової системи. Індекс Wood-15. Індекс SBPU-30. Індекс Inekodex. Індекс IPI-U. Індекс СОКРАТ. Індекс KINDEX.

 

Тема 7. Статистика страхування.

7.1.   Предмет і завдання статистики страхування. Поняття страхування та страхової діяльності. Основні завданнями статистики страхування.

7.2. Класифікації та групування в статистиці страхування. Об’єкти у майновому страхуванні. Функції страхування: нагромадження, перерозподілу, відшкодування, попереджувальна. Ризики страхування. Класифікація страхових ризиків: ризики, пов’язані зі страхуванням життя, майнові ризики, медичні ризики, технічні ризики, екологічні ризики, підприємницькі ризики.

7.3.       Система показників статистики страхування. Показники, які характеризують фінансово-економічну діяльність страхових компаній. Показники особистого страхування. Показники майнового страхування. Абсолютні, відносні і середні показники статистики страхування.

7.4.   Методи розрахунку тарифних ставок у страхуванні. Поняття нетто- ставки та брутто-ставки. Поняття навантаження. Розрахунки нетто-ставки. Розрахунки нетто-ставки. Розрахунок ризикової надбавки.

7.5.    Визначення рейтингу страхових компаній. Методика рейтингової оцінки страхових компаній. Використання опитування експертів для визначення фінансової стійкості найбільших компаній. Показники, що характеризують фінансово-економічну стійкість страхової компанії. Застосування методу експертних оцінок.

 

Тема 8. Статистика фінансів підприємств. 

8.1.     Поняття фінансів підприємств (організацій). Предмет і основні завдання статистики фінансів підприємств (організацій). Основні завдання статистики фінансів підприємств. Системи показників статистики фінансів підприємств.

8.2.     Інформаційні джерела даних про фінансовий стан підприємств регіону. Основні вимоги до бухгалтерської звітності. Макроекономічної оцінки фінансового стану підприємств. Вимоги до бухгалтерської звітності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Принцип послідовності та принцип єдиного грошового вимірника.

8.3.   Система показників фінансового стану підприємств на макрорівні. Фінансовий результат підприємства від реалізації продукції. Поняття оборотності активів. Дебіторська заборгованість. Кредиторська заборгованість. Статистичне вивчення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

8.4.       Система статистичних показників оцінки фінансового стану підприємств на мікрорівні. Показники оцінки майнового стану: сума господарських коштів у розпорядженні підприємства, питома вага активної частини основних засобів, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів.  Показники прибутковості: прибуток від реалізації продукції, обсяг прибутку від реалізації майна підприємств, позареалізаційні доходи та збитки, валовий прибуток. Показники рентабельності: рівень рентабельності продукції, рівень рентабельності операційної діяльності, рентабельність усього капіталу підприємства, рентабельність власного капіталу, рентабельність змінного капіталу, коефіцієнт віддачі інвестицій, коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу. Оцінка ліквідності та платоспроможності: величина власного капіталу, маневреність грошових коштів, коефіцієнт покриття загальний, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності), частка власних оборотних коштів у покритті запасів, коефіцієнт покриття запасів. Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності: коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів, коефіцієнт довгострокових вкладень, коефіцієнт маневреності власних коштів. коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів. Показники ділової активності: коефіцієнт загальної оборотності капіталу, коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт середнього строку обороту (середнього періоду погашення) дебіторської заборгованості, коефіцієнт  оборотності  дебіторської  заборгованості,  коефіцієнт середнього


строку бороту (середнього періоду погашення) кредиторської заборгованості.

8.5.    Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств.

 

Тема 9. Статистика банківської діяльності.

9.1.       Поняття банківської статистики. Предмет, об'єкт, суб'єкт та завдання банківської статистики. Банк та його функції. Грошово-кредитні установи. Функції Національного банку України. Поняття грошової емісії. Види банківських послуг: обліково-операційна робота, кредитування, грошовий обіг, грошове обслуговування, аналіз фінансово-економічного стану організацій. Види фінансово-посередницької діяльності: кредитні операції, операції з векселями, заставні операції, банківські операції з цінними паперами, лізингові операції, депозитарні послуги, валютні операції, строкові угоди без реального товару, біржі, організація торгівлі та її обслуговування, дилерські операції.

9.2.    Інформаційна база банківської статистики. Напрями статистичної звітності. Форми фінансової та статистичної звітності. Критерії якісних характеристик підготовки та подання форм звітності: зрозумілість, корисність, суттєвість, надійність. Терміни подання банківської статистичної звітності.

9.3.      Система макроекономічних показників банківської статистики: аналітичні рахунки центрального банку. Стан міжнародних резервів та ліквідність в іноземній валюті. Система показників банківської системи країни.

9.4.    Статистичний аналіз банківської діяльності. Система показників статистики проценту за кредит. Поняття облікової ставки. Вексель. Система показників за процентними ставками. Ставка рефінансування. Застосування індексного методу, методів аналізу рядів динаміки та кореляційно- регресійного аналізу для проведення статистичного аналізу банківської діяльності.

 

Тема 10. Міжнародна статистика фінансів.

10.1    Поняття платіжного балансу. Статистика платіжного балансу. Методологічні засади побудови платіжного балансу. Принципова схема побудови платіжного балансу. Статистичні методи аналізу платіжного балансу: аналіз рівноваги платіжного балансу, аналіз стану платіжного балансу, аналіз структури та структурних зрушень платіжного балансу, його окремих статей, дослідження тенденцій динамічних змін складових платіжного балансу, розрахунок еластичності експорту та імпорту за доходами та цінами, дослідження впливу чинників, які формують послуги і трансфери, визначають потоки капіталу. Оцінка рівноваги платіжного балансу.

10.2       Поняття міжнародної інвестиційної позиції. Поняття чистої (інвестиційної) позиції країни по міжнародних інвестиціях. Баланс міжнародної інвестиційної позиції. Статті міжнародної інвестиційної позиції.

10.3        Статистика валютних курсів. Основні завдання статистики валютних курсів. Чинники, що здійснюють найбільший вплив на валютний курс. Поняття конвертованості валюти, рівня валютного курсу та валютного ринку. Завдання статистичного вивчення динаміки валютних курсів.