Мета дисципліни:

- практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

- освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

- пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

- розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

- соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

- соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

Зміст уміння компетентностями полягає у вмінні використовувати одержані знання у мовленні повсякденного спілкування

                 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен  вміти:

ПРН 20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.


Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Основні завдання навчальної дисципліни «Економічна інформатика»: вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації, програмування та моделювання, систем оброблення економічної інформації, методів запровадження діалогу в процесі розв’язання конкретних завдань.

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей для ОП Економіка

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти ОП Економіка повинен:

ПРН 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально - економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів

Мета вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

формування іншомовної комунікативної компетентності, адекватної як загальній меті вивчення іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування, особистісного розвитку та самореалізації, так і потребам ринку праці у фахівцях, готових до продовження освіти та професійної діяльності у іншомовному середовищі.

Метою дисципліни є формування лінгвістичної і комунікативно-діяльнісної іншомовної компетентності відповідно до потреб міжкультурного спілкування та професійної підготовки за фахом. Основні цілі курсу: 1) розвивати у студентів основи лінгвістичної, комунікативно-діяльнісної та лінгвокраїнознавчої компетентності у сферах спілкування, що визначені майбутніми професійними інтересами і потребами; 2) формувати навички володіння іноземною мовою у різних видах мовленнєвої діяльності; 3) розвивати уміння працювати з англомовними інформаційними джерелами; 4) ефективно та правильно використовувати вербальні і невербальні засоби іншомовної комунікації під час презентацій, публічних виступів, перемовин, тощо; 5) розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до удосконалення своєї професійної підготовки засобами іноземної мови.