Навчальна дисципліна «Синергетика і математичне моделювання структури матеріалів» для здобувачів третього освітнього-наукового рівня забезпечує оволодіння основними поняттями та визначеннями синергетики, законами самоорганізації дисипативних структур та еволюції структури матеріалів в процесах обміну системними параметрами, експериментальними методами синергетики, а також методами математичного та комп'ютерного моделювання процесів самоорганізації та структурної адаптації матеріалів як складних відкритих систем.

Метою викладання навчальної дисципліни "Синергетика і математичне моделювання структури матеріалів" дати слухачам PhD-рівня навички використання методів синергетичного аналізу та математичного моделювання при вирішенні складних завдань в галузі матеріалознавства.

Силабус дисципліни

«Сплави з особливими властивостями» – це дисципліна, яка вивчає сталі й сплави спеціального особливого призначення. Різні галузі промисловості та техніки вимагають застосування особливих матеріалів, що володіють різними властивостями, здатними забезпечувати експлуатаційні вимоги в конкретних умовах. Вивчення таких сплавів, особливостей їх легування і прогресивних технологічних процесів особливо актуальне. Завданням курсу є вивчення принципів легування, основ створення різних груп сталей і сплавів спеціального призначення, їх властивостей, особливостей та можливості змінювати існуючі властивості. Знання та розуміння формування різних властивостей не можливе без глибокого, всебічного дослідження структури і властивостей сталей і сплавів, а також можливості їх застосування. У сучасному світі стрімкість змін стимулює промисловість  та науковців до пошуку нових можливостей, удосконалення відомих матеріалів і розробки нових з метою забезпечення функціональності та роботоздатності у особливих умовах функціонування тому метою курсу є забезпечення теоретичними знаннями та  практичною підготовкою з вибору та призначення матеріалів з особливими функціональними властивостями, смарт матеріалів та інших, які володіють специфічними яскраво вираженими властивостям: магнітними, електропровідними, корозіє-, кислото-, атмосферностійкими, тощо. Практично дозволяє вирішувати типові задачі з вибору матеріалів та надання їм необхідних властивостей та структури, що забезпечують особливостями різних галузей техніки, в яких застосування спеціальних сплавів дозволяє вирішити ті чи інші специфічні проблеми.


Курс "Новітні методи дослідження структури та властивостей матеріалів" націлений на отримання ад'юнктами знань про сучасні методи оцінювання кількісного та якісного аналізу властивостей матеріалів, до яких відносяться як руйнівні, так і неруйнівні методи контролю.

Завданням дисципліни є розкрити поняття “інформаційне, експериментальне та обчислювальне матеріалознавство”, дати ад'юнктам необхідні знання про контактні та безконтактні методи вимірювань такі як:  інтерферометричний, мікроскопічний, РЕМ, електронографічний, акустичний, капілярний, візуально-оптичний, магнітний, вихрострумовий.Метою вивчення дисципліни є формування знань з основ теорії структури та процесів структурування композитних матеріалів на полімерній основі, технології формування полімеркомпозитних виробів різного призначення, дослідження структури та отримання матеріалів з наперед заданими властивостями.

Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з видами сучасних полімеркомпозитних матеріалів, їх структурою та властивостями; ознайомлення з основними властивостями полімерів, наповнювачів, модифікаторів та іншими добавками; аналіз технологій формування полімеркомпозитних матеріалів; аналіз процесів структурування полімеркомпозитів під впливом зовнішніх фізичних полів; вивчення структури полімеркомпозитів на основі фрактограм зламу.