Мета вивчення дисципліни – аналіз закономірностей та особливостей функціонування основних моделей ринкових структур, основні принципи поведінки фірм та їх наслідки, особливості галузевої політики держави. 

Завдання дисципліни - розкрити загальне та особливе в поведінці економічних суб’єктів на галузевих ринках, інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку підприємства-виробника продукції, основні принципи формування ефективної стратегії та тактики поведінки економічних суб’єктів.


Мета курсу -  формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Програма курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування.