Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», затвердженої Вченою радою Луцького НТУ.

 Мета вивчення дисципліни.

Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань з методології, методів та методик наукових досліджень і відпрацювання практичних навичок ефективного проведення та відповідного оформлення  всіх етапів наукових досліджень..

 Завдання вивчення дисципліни

-      ознайомлення студентів із класичними, сучасними та перспективними методами та методиками проведення наукових досліджень;

-      отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок стосовно процесу виконання усіх етапів наукових досліджень та їх оформлення;

-      розвиток у студентів креативного мислення при розв’язанні навчальних та виробничих завдань на основі наукового підходу із найповнішим використанням комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій.