Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є формування системи базових знань з теорії грошей, кредиту та фінансів, опанування закономірностей функціонування кредитної, банківської та грошової систем та фінансового ринку, а також формування спеціальних знань та практичних навичок щодо організації та функціонування фінансових відносин в практиці господарювання. Предметом курсу є грошові, кредитні та фінансові відносини ринкової економіки.

Основні завдання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»:

одержати систематизовані теоретичні знання в галузі фінансів, грошей та кредиту;

вивчити сутність, функції, концепції та роль грошей, кредиту та фінансів у ринковій економіці;

поглибити знання студентів щодо закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики, напрямків розвитку грошових, кредитних та фінансових систем;

вивчити структуру та практичні засади функціонування грошової системи, банківської системи та операцій банків, а також фінансової системи;

вивчити  еволюцію розвитку світової валютної системи і функціонування валютного ринку;

вивчити особливості та основні елементи сфери фінансових відносин держави, суб’єктів господарювання і населення;

вивчити вплив фінансів на забезпеченні економічного зростання суб’єктів ринкових відносин; тенденцій розвитку фінансового ринку.

надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати і економічні явища та процеси, що протікають у грошовій, кредитній та фінансовій системах країн світу та України, розуміти особливості їх змін, необхідність та наслідки їх регулювання.