Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для ефективного управління охороною праці, поліпшення умов праці та забезпечення захисту працівників в умовах надзвичайних ситуацій (НС) з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної  професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці та цивільного захисту у галузі агроінженерії.

Основні завдання навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист»:

одержати систематичні, теоретичні знання з охорони праці та цивільного захисту в галузі агроінженерії;

поглибити знання студентів про сутність і роль держави і роботодавців по забезпеченню гарантії збереження здоров’я, працездатності працівників у виробничих умовах галузі агроінженерії та колективної безпеки при виникненні НС;

вивчити методи оцінки обстановки, принципів захисту та порядок дій посадових осіб і працівників у НС;

оволодіти знаннями управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати умови і рівень безпеки праці під час виробничих процесів та рівень колективної безпеки під час виникнення НС;

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Охорона праці та цивільний захист» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей

The purpose

          The purpose of the discipline is to study the basics of mathematical modeling of agricultural machinery and technological processes in agricultural production. Study optimization methods and computer technology for calculation.

 The objectives

           The task of the course is to study the basic methods of mathematical modeling of machines, to be able to formalize data. Investigate the process of functioning of machines in the processes of agricultural production. Analyze agricultural systems.

            Be able to optimize the technical parameters of agricultural systems. Use computer technology.