Мета вивчення дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Бізнес-планування” є набуття майбутніми фахівцями системних знань про зміст бізнес-планування, формування навичок комплексного підходу до організації власного бізнесу; необхідність і доцільність використання бізнес-планів для сучасного здійснення власного бізнесу; ознайомлення студентів з механізмом розробки бізнес-планів; формування у студентів творчого підходу до розробки окремих складових бізнес-плану.

 

Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни Бізнес-планування

Дисципліна Бізнес-планування забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

 

Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен: застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері бізнесу; застосовувати інноваційні підходи щодо провадження фінансово-господарської  діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін ринкового середовища; оцінювати ризики провадження фінансово-господарської  діяльності, встановлювати рівень невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища при прийнятті управлінських рішень; виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.