Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є розвиток комунікативних іншомовних компетенцій для задоволення потреб професійного спілкування та підготовка студентів до ефективної усної та письмової комунікації у їх академічній та професійній діяльності.

Завдання вивчення дисципліни.

Вивчення основ сучасної іноземної мови у професійній діяльності; - ознайомлення з міжкультурними особливостями; - підвищення рівня лінгвістичної й комунікативно-діяльнісної професійної підготовки; володіння іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою ; - розвиток навичок читання та слухання автентичних фахових текстів; - здійснення професійного спілкування у письмовій формі; ефективне користування навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземної мови.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземними мовами.

Фахові компетентності

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.

Передумови для вивчення дисципліни.

Пререквізити дисципліни:

· Іноземна мова

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

ПР 15. Функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

вміти:

ПР 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

володіти:

ПР 21. Навичками з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами.