Мета: засвоїти основні закони загальної хімії, закономірності будови речовини і хімічних перетворень, способи отримання та властивості органічних та неорганічних речовин і матеріалів, знати перспективи їх використання в народному господарстві, виробництві харчових продуктів тощо.

Основні завдання:

-       сприяти розвитку у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду;

-       добитися твердого засвоєння студентами основних теорій і законів хімії, закономірностей хімічних перетворень і властивостей речовин;

-       ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навики самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів;

-       показати важливу роль хімії і хімічних методів у створенні, експлуатації та утилізації матеріалів та композитів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні закони хімії;

-                   електронну будову атома;

-                   поняття про тепловий ефект, швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу;

-                   способи вираження концентрації розчинів:

-                   ступінь окиснення, окисник, відновник;

-       будову гальванічного елемента;

-                   закономірності електролізу;

-                   основні властивості найпоширеніших хімічних елементів та їх сполук;

-                   способи добування металів та методи їх очистки;

-                   основні галузі застосування неорганічних матеріалів;

-                   неорганічні речовини, що застосовуються у сучасних харчових виробництвах.

вміти: складати формули речовин і хімічні рівняння;

-       користуватися періодичною системою хімічних елементів;

-       розрахувати тепловий ефект хімічної реакції;

-       розрахувати концентрацію розчину;

-       визначати ступінь окиснення елемента;

-       складати окисно-відновні реакції, урівнювати їх методом електронного балансу;

-       записати схему гальванічного елемента;

-       характеризувати елемент та його сполуки на основі періодичної системи;

-       записувати та урівнювати хімічні рівняння, що ілюструють властивості речовин;

-       проводити розрахунки за хімічними рівняннями;

розпізнавати основні класи неорганічних речовин.