„Мікроекономіка" є базовою дисципліною навчального плану підготовки фахівців з економіки. З цієї дисципліни студенти здають поточний іспит після закінчення семестру, в якому дисципліна вивчається.

Предмет «Мікроекономіки» - поведінка, спонукальні мотиви і механізм прийняття рішень окремими економічними суб'єктами (домашніми господарствами, фірмами, підприємствами, організаціями, особами, що займаються індивідуальною трудовою і підприємницькою діяльністю, тобто мікросистемами), які прагнуть отримати найкращий економічний результат за рахунок використання обмежених ресурсів, для яких можна знайти альтернативне застосування. Іншими словами, мікроекономіка - це розділ економічної теорії, що вивчає обґрунтування виборів і господарських рішень, здійснюваних невеликими економічними одиницями. У центрі уваги дисципліни - закони попиту і пропозиції, механізми ціноутворення, особливості поведінки споживачів і здійснення ними оптимального вибору, розподіл ресурсів для досягнення альтернативних цілей, ринково-продуктова стратегія фірми в різних ринкових ситуаціях, шляхи досягнення рівноваги виробника тощо.

Мета дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання дисципліни – надання знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.

Програма курсу передбачає проведення лекційних і практичних занять. Практичні заняття ґрунтуються на матеріалах лекцій і призначені для закріплення та поглиблення знань теоретичного матеріалу, отримання практичних вмінь і навиків.