Аудит як складова незалежного контролю виявляє і розкриває нові можливості розвитку підприємницької діяльності, визначає її ефективність та відповідність чинному законодавству, правовим документам, досліджує організацію виробництва, планування, збереження фінансових ресурсів, достовірність відображення господарсько-фінансових операцій в обліку та звітності у межах окремого суб’єкта господарювання.

Предметом аудиту правомірно вважати процеси або явища, що зафіксовані документально і відображають стан майна, ресурсів, джерел їхнього формування, господарських процесів суб’єкта господарювання. Факти, які відображені у фінансових звітах, є предметом аудиторської перевірки. Аудитор має знайти й оцінити докази, що підтверджують його судження про відповідність фактів встановленим критеріям. Кінцеві результати аудиторської перевірки оформлюються аудиторським висновком, в якому аудитор оцінює відповідність фінансового звіту прийнятим принципам обліку.

Під об’єктом аудиторської діяльності розуміють взаємопов’язані економічні, організаційні, інформаційні, технологічні та інші сторони функціонування системи, що вивчається, стан якої може бути оцінений кількісно та якісно.

Навчальна дисципліна "Організація і методика контролю та аудиту" входить до комплексу дисциплін, що формують знання магістрів з обліку і оподаткування.

Мета вивчення дисципліни "Організація і методика контролю та аудиту" сформувати систему знань у галузі створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських та інших перевірок і супутніх аудиту робіт.

Мета дисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики проведення контролю та аудиту, кваліфікованого використання сучасних форм і методів аудиторської діяльності для запобігання перекручення відображення в обліку господарських засобів і операцій з ними, складання аудиторських робочих документів та звітів.

 Завдання вивчення дисципліни - вивчення сутності, завдань та етапів організації аудиторської діяльності, нормативного забезпечення аудиту, методичних прийомів та методики аудиторської перевірки, оформлення робочих документів аудитора, складання аудиторського звіту та аудиторського висновку, формування внутрішніх стандартів контролю та етики.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування

 Передумови для вивчення дисципліни.

-      Бухгалтерський облік;

-      Фінансовий облік;

-      Нормативне забезпечення обліку і оподаткування,

-      Аудит,

-      Економічний контроль.

 Результати навчання.

ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання

ПР 11. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання

ПР 13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткуванняAccessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour