Загальна кількість годин – 150, або 5 кредитів ЄКТС

Вид підсумкового контролю - залік.