Мета і завдання навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія»

1. Мета вивчення дисципліни забезпечити розвиток конфліктологічної компетентності шляхом засвоєння теоретичних засад педагогічної конфліктології та практичних умінь попередження, аналізу та управління внутрішньоособистісними та міжособистісними педагогічними конфліктами, оволодіння методологічним інструментарієм щодо діагностики та прогнозування конфліктів в освітньому середовищі.

2. Завдання вивчення навчальної дисципліни:

·      розкрити теоретичне та методологічне підґрунтя конфліктологічної компетентності як складової професійної компетентності педагога;

·      продукувати в студентів знання про сутність конфлікту як феноменального явища суспільного розвитку, його структуру, функції, типи;

·      ознайомити студентів зі специфічними особливостями педагогічного конфлікту та механізмами його виникнення в педагогічному середовищі;

·      здійснення аналізу основних конфліктогенів у педагогічному процесі;

·      проаналізувати різні способи вирішення педагогічних конфліктів;

·      виробити в педагогів уміння прогнозувати виникнення педагогічного конфлікту, конструктивно його вирішувати, а також ефективно управляти конфліктом у педагогічному процесі;

·      набуття компетентностей, що дозволяють вирішувати конфліктні ситуації в полікультурному середовищі.

·      вироблення у студентів розуміння методологічного інструментарію щодо діагностики та прогнозування конфліктів в освітньому середовищі;

·      формування у студентів розуміння інноваційних технологій вирішення конфліктів;

·      поглиблення уявлень студентів про педагогічні технології розвитку конфліктологічної компетентності педагога і системі неперервної освіти.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення навчальної дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до організації та планування.

ЗК-7. Здатність працювати в команді.

ЗК-9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Фахові компетентності спеціальності

СК-1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній діяльності.

СК-7. Здатність реалізувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень.

СК-14. Здатність самостійно виконувати трудові процеси на виробництві згідно спеціалізації, вибудовувати траєкторію власного кар’єрного та професійного розвитку.

4. Передумови для вивчення дисципліни

Пререквізити дисципліни:

-        Професійна педагогіка;

-        Методика професійного навчання;

-        Психологія

5. Програмні результати навчання

ПР-11. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти.

ПР-12. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному контекстах.

ПР-13. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour