Мета і завдання навчальної дисципліни «Цифрова культура у професійній діяльності».

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрова культура у професійній діяльності» є сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання і практичні навички цифрової культури, потрібні для професійної та дослідницької діяльності у галузі.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

-                        сформувати комплексне уявлення про цифрову культуру як складний і багатоаспектний соціальний феномен, уміння cистемно аналізувати і критично оцінювати артефакти цифрової культури;

-                        систематизувати знання про тенденції розвитку виробничих процесів в цифровому суспільстві;

-                        сформувати уміння комунікувати та взаємодіяти в колективі на засадах цифрового етикету;

-                        розвинути навички роботи з цифровим інструментарієм для підвищення якості роботи майбутніх фахівців.

1.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру і проблеми у професійній освіті.

Загальні компетентності

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності спеціальності

СК 7. Навички консультування у сфері професійної освіти.

СК 9. Здатність застосовувати цифрові інструменти і програмне забезпечення у педагогічній діяльності.

1.4. Передумови для вивчення дисципліни.

Пререквізити дисципліни:

Педагогічна майстерність, педагогіка професійної освіти.

1.5. Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

ПРН 2. Ефективно використовувати сучасні цифрові інструменти, інформаційні технології та ресурси у професійній, інноваційній та/або дослідницькій діяльності.

ПРН 3. Ефективно формувати комунікаційну стратегію, здійснювати ділову комунікацію і доносити зрозуміло і недвозначно свої думки та аргументи до фахівців та широкого загалу, вести професійну дискусію.