Комунікація та професійна етика є одними із найважливіших компетентностей, які здобувачі освіти можуть сформувати та розвинути в процесі навчання у магістратурі. Дисципліна «Ділові комунікації та професійна етика (англійською мовою)» поєднує вивчення класичних методів та принципів бізнес-комунікацій з сучасними медіа навичками в умовах глобалізації економіки та поступального розвитку міжнародних відносин в Україні. Вивчення основ професійної етики дозволяє адаптувати майбутню професійну діяльність випускників до світових стандартів у сфері бізнесу. Дисципліна охоплює повний спектр навичок спілкування на робочому місці, необхідних сучасним професіоналам, від написання звичайних звітів до використання найновіших цифрових, соціальних, мобільних і візуальних медіа.

В сучасних умовах здобувачі освіти мають великий досвід роботи з цифровими, соціальними та візуальними медіа, але не весь цей досвід добре імплементується у середовище бізнесу. Дисципліна «Ділові комунікації та професійна етика (англійською мовою)» показує студентам, як застосувати те, що вони вже знають про використання медіа, і які звички та етичні компетентності їм потрібно виробити або змінити, щоб стати успішними професіоналами. Вивчення дисципліни англійською мовою дозволяє закріпити та розширити словниковий запас і покращити розуміння базової бізнес-термінології.  

 

Communication and professional ethics are among the most important competences that students can form and develop during their master's studies. The discipline "Business communications and professional ethics (in English)" combines the study of classical methods and principles of business communications with modern media skills in the conditions of economic globalization and progressive development of international relations in Ukraine. Studying the basics of professional ethics allows you to adapt the future professional activity of graduates to world standards in the field of business. The discipline covers the full range of workplace communication skills required by today's professionals, from writing routine reports to using the latest digital, social, mobile and visual media.

In today's environment, students have a lot of experience working with digital, social and visual media, but not all of this experience is well implemented in the business environment. Business Communications and Professional Ethics (in English) shows students how to apply what they already know about media use and what habits and competencies they need to develop or change to become successful professionals. Studying the discipline in English allows you to consolidate and expand your vocabulary and improve your understanding of basic business terminology.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour