Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» є формування базових знань і практичних навичок з ведення бухгалтерського обліку і  проведення аудиту суб’єктами  господарювання, оволодіння методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності, підходами до проведення аудиту, застосування засвоєних компетенцій у практичній роботі фахівця із фінансів, банківської справи та страхування.

Основні завдання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»:

˗          вивчення методів ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності з використанням національних стандартів;

˗          ознайомлення з методикою виявлення, вимірювання, реєстрації, систематизації та нагромадження інформації про діяльність підприємства;

˗          забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією про господарські операції, що відбулися на підприємстві, наявність і стан активів, зобов’язань та капіталу;

˗          застосування професійного судження при оцінці активів і зобов’язань, а також ефективності діяльності підприємства;

˗          ознайомлення з методикою подання облікової інформації у фінансовій звітності у грошовому вимірнику;

˗          ознайомлення із аудитом, як видом економічної діяльності.