Метою викладання навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі» є вивчення в систематизованій формі та активне засвоєння студентами основних методів розв’язку, аналізу та використання задач зі знаходженням екстремуму функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі теоретико-економічних та практичних проблем на всіх рівнях ієрархії управління.