Дисципліна «Діагностика та ремонт бортових систем автомобіля» належить до вибіркових дисциплін. Вона забезпечує професійний розвиток та спрямована на оволодіння методами контролю та діагностики електронних систем автомобіля. Розглядаються питання корекції роботи електронних систем та обнулення сервісного інтервалу обслуговування автомобіля. Дисципліна присвячена вивченню протоколів та шин передачі даних між блоками електронних систем автомобіля.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях. Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.

Програмні результати навчання: знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації; знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування; оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів; доступно і аргументовано представляти результати досліджень (усно і письмово).