Метою викладання навчальної дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок з операційного менеджменту. 

Завдання вивчення дисципліни: розуміння сутності, принципів та функцій операційного менеджменту; розуміння сутності та особливостей функціонування операційної системи організації; оволодіти навичками прийняття управлінських рішень в операційному менеджменті; оволодіти навичками проектування промислового продукту; оволодіти навичками проектування послуг та вибору процесу обслуговування; оволодіти навичками забезпечення результативного та ефективного функціонування операційної системи.

Загальна кількість годин – 120, або 4 кредити ЄКТС

Вид підсумкового контролю - екзамен.