Важливим етапом навчальної підготовки бакалаврів та магістрів  є практична підготовка, яка є невід‘ємною складовою навчального процесу і певним етапом практичного ознайомлення з професійною діяльністю майбутнього спеціаліста. Практика бакалаврів та магістрів  є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр та магістр з спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та має на меті     на буття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної практичної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних       навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів здатності   компетентного       прийняття рішень    у виробничих ситуаціях, оволодіння сучасними методами та формами практичної діяльності.

Згідно навчального плану виробнича практика бакалаврів  кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться на 4 курсі впродовж чотирьох тижнів, як правило, в квітні–травні місяці; фаховий тренінг впродовж двох тижнів на третьому курсі в червні місяці; для магістрів  переддипломна практика впродовж 8 тижнів в серпні вересні - відповідно. Конкретний час проведення практики визначається наказом по Університету.

У методичних рекомендаціях розглядаються загальні положення проведення наскрізної практики,  питання організації і проведення практики, зміст практики, та підведення підсумків практики та фахового тренінгу студентів кафедри автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій факультету комп’ютерних та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету.