Переддипломна практика: методичні вказівки до проходження переддипломної практики
для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти освітніх програм «Системи
керування та діагностування технологічного обладнання», «Автоматизація та комп’ютерно
інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, спеціальності
151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології денної та заочної форм навчання/
уклад. В.О. Сацик. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 24 с