Мета вивчення дисципліни

          Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей та підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і практичні проблеми мережі і технологій промислового  Інтернету Речей та здійснювати професійну діяльність з проектування, реалізації, вибору технологій та адміністрування мереж промислового Інтернету Речей.

 Завдання вивчення дисципліни

            Вміння використовувати теоретичну базу смарт-технологій та технологій промислового  Інтернету Речей для вирішення прикладних завдань

Результати навчання

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

призначення, еволюцію та класифікацію старт- технологій  та сфери промисловго Інтеренету речей (ІІоТ); принципи побудови пристроїв ІІоТ, їх переваги та недоліки; призначення та основи моделі взаємодії пристроїв ІІоТ та відповідних веб-платформ; сучасні тенденції розвитку старт-технологій; основні напрямки розвитку та ключові технологічні рішення проектів ІІоТ; базові принципи пристроїв ІІоТ.

вміти:

            проектувати, розробляти, налагоджувати та вдосконалювати системне, комунікаційне та програмно-апаратне забезпечення інформаційних систем та технологій, промислового Інтернету речей (IІoT), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними, вміти управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет).