Мета: формування у магістрів системи знань і практичних навичок, необхідних для вирішення завдань в області розробки і експлуатації новітніх систем електропостачання; формування уявлення про загальну область діяльності магістранта (місце і значимість теми його роботи).

Завдання: багатофокусний розгляд проблем енергетики; використання отриманих знань при обґрунтуванні теми власного дослідження та оцінки значущості його результатів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію систем електропостачання; переваги і недоліки існуючих систем; основні нормативні документи стосовно предмета; наукові основи проектування, технології виготовлення, монтажу та експлуатації новітніх систем електропостачання;

вміти: вирішувати практичні завдання, що стосуються розробки систем електропостачання для різних споживачів; аналізувати і  синтезувати електропостачальні системи; розробляти системи електропостачання для різних споживачів.