Метою викладання навчальної дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» є  розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з питань . організації та функціонування національних фінансових та грошово-кредитних систем; з’ясування системи чинників, що визначають характер грошово-кредитних систем країн з ринковою економікою та їхню інтеграцію до світової фінансової системи; аналіз проблем та шляхів підвищення ефективності функціонування сучасних фінансових та грошово-кредитних систем.

 Мета вивчення дисципліни. Метою дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» є формування у майбутніх спеціалістів системи базових, фундаментальних знань з теоретичних підходів організації грошових та кредитних систем зарубіжних країн, що дозволять вільно орієнтуватися в структурі та особливостях функціонування грошових та кредитних систем зарубіжних країн.

Головним завданням курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»  є ознайомлення студентів із сучасним станом і розвитком грошово-кредитних систем зарубіжних країн, поглиблення їх уяви про розвиток та функціонування сучасних як грошових, так і кредитних систем провідних країн світу, подолання ними кризових явищ. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання набутих знань в процесі подальшого вдосконалення свого професіоналізму.

Дисципліна «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

вміти:

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Програма навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади грошово-кредитних систем та особливості їх розвитку в економічно розвинених країнах.

Тема 1. Грошові системи: суть та основні етапи розвитку

 Суть, види та елементи грошової системи. Елементи національної валютної системи. Основні типи грошових систем. Поняття та структура кредитної системи. Основні види кредитних установ та їх функції. Структурні зміни у кредитних системах. Сучасні тенденції у розвитку грошових і кредитних систем розвинених країн. Дерегулювання фінансових ринків. Концентрація та централізація банківського капіталу. Конкуренція у банківській сфері. Банківські кризи. Диверсифікація банківських послуг. Сек'юритизація. Комп'ютеризація та фінансові нововведення. Глобалізація кредитних систем.

Тема 2. Еволюція валютних систем

Суть та складові світової валютної системи. Система золотого стандарту. Структурні принципи Паризької валютної системи. Особливості Генуезької валютної системи. Основні риси Бреттон - Вудської валютної системи. Причини розпаду Бреттон - Вудської валютної системи. Ямайська валютна система та її визначальні риси. Міжнародна валютна система. Мета та етапи створення Європейської валютної системи. Особливості функціонування Європейської валютної системи.

Тема 3. Грошова та кредитна система США

Становлення та розвиток грошової системи. Грошовий обіг в умовах домонополістичного капіталізму. Особливості грошової системи США у роки першої світової війни та у післявоєнні роки. Причини краху золотого стандарту. Девальвація долара. Інфляція у роки другої світової війни та у післявоєнні роки. Долар у ролі резервної та світової валюти. Сучасна структура грошового обороту США. Формування кредитної системи США. Федеральний резервний акт 1913р. та зміни у кредитній системі. Федеральна Резервна Система, її організаційна структура, функції, методи здійснення грошово-кредитної політики. Комерційні банки. Інвестиційні банки. Позичково - ощадні інститути та особливості їх діяльності. Контроль за діяльністю банків, система страхування депозитів. Недепозитні фінансові установи.

Тема 4. Грошова та кредитна система Великобританії

Грошовий обіг Англії до першої світової війни. Інфляція у період та після першої світової війни. Мотиви повернення до золотого стандарту методом реставрації. Грошова реформа 1925 - 1928 рр. крах золотого стандарту та утворення "стерлінгової зони". Інфляція у роки другої світової війни та у післявоєнні роки. Причини та наслідки девальвації фунта стерлінгів у міжнародних розрахунках. Сучасна кредитна система Англії. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції. Механізм грошово-кредитного регулювання у Великобританії. Роздрібні та оптові банки. Торгові банки. Дисконтні доми. Інші фінансові посередники.

Тема 5. Грошова та кредитна система Німеччини

Грошова система Німеччини до першої світової війни. Гіперінфляція у роки першої світової війни. Грошова реформа 1924 р. Скасування золотого стандарту у період світової економічної кризи. Грошова система Німеччини у період підготовки та під час другої світової війни. Грошова реформа 1948 р. Зміни у грошовій сфері після возз'єднання Західної та Східної Німеччини. Євро як грошова одиниця сучасної Німеччини. Німецький Федеральний банк, його організаційна структура, управління, завдання та функції. Особливості грошово-кредитного регулювання в Німеччині. Взаємовідносини Бундесбанку з Європейським центральним банком. Контроль за банківською діяльністю. Система страхування депозитів. Універсальні кредитні установи Німеччини. Спеціалізовані кредитно-фінансові установи.

Змістовий модуль 2. Загальні тенденції розвитку грошово-кредитних систем Італії, Швейцарії, Австрії, Канади, Японії

Тема 6. Грошова та кредитна система Франції

Грошовий обіг Франції до першої світової війни. Інфляція у період та після першої світової війни. Грошова реформа 1928р. і причини збереження Францією золотого стандарту у роки світової економічної кризи 1929 - 1933 рр. Інфляція у роки другої світової війни та у післявоєнні роки. Зона франка. Девальвація франка. Євро як грошова одиниця сучасної Франції. Особливості розвитку кредитної системи Франції після другої світової війни. Націоналізація банків на підставі закону 1982р. банк Франції, його структура, управління та функції. Механізм грошово - кредитної політики Франції, роль держави у цьому процесі. Взаємовідносини Банку Франції з Європейським центральним банком. Депозитні банки. Регіональні банки. Спеціальні кредитні інститути Франції. 

Тема 7. Грошово-кредитні системи Італії, Швейцарії та інших країн Західної Європи

Становлення і розвиток грошової системи Італії. Сучасна грошова система Італії. Інфляція. Особливості грошового обігу Італії як члена Європейського союзу. Сучасна грошова система Австрії, Швейцарії та інших країн. Необхідність та значення запровадження спільної європейської валюти - євро. Сучасний стан євро. Формування кредитної системи Італії. Банк Італії, його структура та основні функції. Особливості взаємовідносин Банку Італії з європейським центральним банком. Характерні риси діяльності комерційних банків Італії. Італійські спеціалізовані банки. Небанківські кредитно-фінансові інститути Італії. Особливості кредитних систем Швейцарії, Австрії та інших країн. Специфіка діяльності центральних банків деяких європейських країн. Європейський центральний банк, його організаційна структура, функцій та методи діяльності, особливості взаємовідносин Європейського центрального банку з центральними банками окремих країн.

Тема 8. Грошова та кредитна система Канади

Особливості історичного розвитку грошової системи Канади. Грошовий обіг та грошові розрахунки. Інфляційні процеси. Формування кредитної системи Канади. Структура кредитної системи Канади. Банк Канади, його структура. Функції та управління. Грошово-кредитна політика країни. Іноземний капітал у кредитній системі Канади. Особливості діяльності комерційних банків та ощадних інститутів Канади. Небанківські кредитно-фінансові інститути Канади. Необхідність та зміст реформ кредитної системи, що проводиться на основі Закону С-8 з жовтня 2001 року.

Тема 9. Грошова та кредитна система Японії

Особливості розвитку грошової системи Японії до другої світової війни. Інфляція у період другої світової війни та у післявоєнні роки. Особливості відбудовного періоду. Ревальвація єни. Валютне становище єни на сучасному етапі. Перетворення єни у регіональну валюту. Розвиток кредитної системи Японії до другої світової війни та після війни. Банк Японії, його структура, функції і операції. Механізм грошово-кредитного регулювання в Японії. Комерційні банки. Міські банки. Банки довгострокового кредиту. Траст – банки. Спеціалізовані приватні та державні кредитно-фінансові установи Японії. Реформа банківського сектору Японії.