Метою навчальної дисципліни є спрямування на набуття здобувачами первинних здатностей управляти інноваційною діяльністю, її організаційно-економічним забезпеченням та інноваційним розвитком організацій, а також інструментарієм, методикою розроблення інноваційних стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо методів оцінки інноваційних проєктів. 

Завдання вивчення дисципліни: розв’язання низки управлінських задач професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: загальні закономірності та особливості формування, функціонування, розвитку інноваційних процесів в організації та управління ними, діяльності лінійних і функціональних менеджерів та служб управління персоналом.

Загальна кількість годин – 120, або 4 кредити ЄКТС

Вид підсумкового контролю - екзамен.