Мета навчальної дисципліни "Креативний менеджмент" полягає у засвоєнні теоретичних знань та набутті практичних навичок з питань формування гнучкого креативного мислення, адаптації та дій в новій ситуації, застосування різноманітних методів генерування креативних ідей, створення креативної організації та управління нею, а також оволодінні інструментарієм креативного підходу до виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» є: набуття навичок застосування різноманітних методів генерування креативних ідей; засвоєння механізму формування креативного менеджера; здобуття навичок розробки та обґрунтування креативних управлінських  рішень, формування і розвитку креативного середовища, креативної команди, креативної організації.

Загальна кількість годин – 120, або 4 кредити ЄКТС

Вид підсумкового контролю - екзамен.