Написання та захист міждисциплінарного курсового проєкту здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні є одним із завершальних етапів теоретичної підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою міждисциплінарного курсового проєкту, як окремого освітнього компонента є формування професійних умінь і навичок комплексного наукового вирішення окремої управлінської задачі в сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає поглиблене дослідження наявних теоретичних методів та апробацію запропонованих здобувачем освіти рекомендацій щодо їх розв’язання.

Завданнями міждисциплінарного курсового проєкту є:

– закріплення й систематизація знань здобувачів вищої освіти з дисциплін спеціальності;

– поглиблення самостійних навиків роботи з науковою, практичною, нормативною літературою;

– набуття основних умінь практично застосовувати одержані теоретичні знання при реалізації конкретних завдань, зумовлених специфікою роботи у фінансових установах, на підприємствах різних форм власності, в бюджетних установах, в органах фіскальної та митної служб України, фінансових інспекціях, фінансових органах, департаментах, органах Державної казначейської служби тощо;

– набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів сфери фінансів, банківської справи та страхування;

– формулювання висновків, рекомендацій і пропозицій на основі результатів досліджень.

Програмні компетентності

Відповідно до освітньої програми освітня компонента «Міждисциплінарний курсовий проєкт» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК12. Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Очікувані результати навчання

Відповідно до освітньої програми у результаті виконання та захисту міждисциплінарного курсового проєкту здобувач освіти буде

знати:

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

вміти:

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

володіти:

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.