Мета вивчення дисципліни.

Мета дисципліни – формування у здобувачів освіти теоретичних знань щодо сутності і особливостей функціонування податкової системи та реалізації податкової політики, особливостей нарахування та сплати податків відповідно до податкового законодавства України.

 Завдання вивчення дисципліни - вивчення сутності, завдань та теоретичних проблем податкового законодавства; засвоєння принципів побудови податкової системи, особливостей нарахування і сплати податків.

 Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов