1. Мета вивчення дисципліни.

Надання студентам необхідних теоретико-методологічних знань з основ організаційно-контрольної роботи фіскальних органів щодо мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів, технологій фіскального адміністрування: сутності адміністрування в сфері оподаткування; обліку платників податків, планування бюджетних надходжень, здійснення камерального та документального контролю, забезпечення надходжень на добровільній основі та методами примусового впливу, розширення бази оподаткування.

2. Завдання вивчення дисципліни

Основним завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентами основ організації фіскального адміністрування та його нормативного регламентування; вивчити методику та техніку виконання розрахунків податкових зобов’язань, порядку нарахування пені та штрафних санкцій за порушення податкової дисципліни; вивчити порядок ведення службової документації з питань фіскального адміністрування; набуття практичних навичок фіскального адміністрування із метою їх використання в управлінській діяльності.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

4. Результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

знати:

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

вміти:

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

володіти:

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.