Мета: формування у студентів системи теоретичних і практичних  знань  в  області  створення  надійних електротехнічних систем, та вмінь виконувати діагностику параметрів таких систем.

Завдання: опанування  методів, які забезпечують надійність електротехнічних систем, вивчення сучасних засобів діагностування електротехнічного обладнання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

  знати: засоби технічної діагностики, організацію діагностичного забезпечення складних об’єктів енергетики, методи математичного моделювання для діагностування і прогнозування, методи та засоби неруйнівного контролю в системах автоматичного діагностування, методи аналізу надійності схем розподільчих злагод та релейного захисту, критерії оцінки надійності схем телемеханіки та програмного забезпечення САПР;

  вміти: вибирати засоби технічної діагностики та неруйнівного контролю, синтезувати діагностичні схеми різних електротехнічних систем, визначати показники надійності елементів електроенергетичних мереж, оцінювати надійність схем електропостачання та релейного захисту, систем телемеханіки та програмного забезпечення САПР.