Мета вивчення освітньої компоненти: формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації менеджменту персоналу, кадрової політики в сучасних організаціях, адаптації та дії в новій ситуації, мотивації персоналу організації, раціонального відбору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу з використанням сучасного інструментарію менеджменту. 

Завдання вивчення освітньої компоненти: вивчення концептуальних засад та методологічних принципів менеджменту персоналу; оволодіння сучасними методами планування та прогнозування потреб у персоналі, методами аналізу стану кадрової політики організації; засвоєння підходів щодо формування успішної команди як соціального утворення, організування набору і відбору персоналу в організації, навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації; формування стратегічного мислення та практичних навичок обґрунтування стратегії та політики менеджменту персоналу, спрямованої на створення належних умов розвитку та ефективного використання потенціалу персоналу; оволодіння інструментарієм ефективної системи мотивування, адаптації та атестації персоналу організації; оволодіння сучасними підходами щодо оцінювання ефективності та результативності менеджменту персоналу, щодо управління діловою кар'єрою та службовопосадовим рухом персоналу організації.