Найкраще визначення цілі: мрія, яка має здійснитись у точно окреслений термін (Харві Маккей)

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія створення та ведення бізнесу» є розширення та формування теоретичних та практичних знань студентів з питань побудови сучасного бізнесу, ключових принципів його функціонування в контексті розвитку конкурентного середовища, вивчення основоположних юридичних орієнтирів у підприємницькій діяльності, підготовка облікової інформації в напрямку прийняття економічно обґрунтованих рішень в умовах ризиків та механізм впливу держави на розвиток бізнесу через податкову, митну, фінансову, кредитну складові державної політики.

Спеціальні (предметні) компетентності: СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

Програмні результати навчання: знати: ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. вміти: ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового  регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію. ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення. володіти: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

Набуті знання та уміння у результаті вивчення дисципліни «Технологія створення та ведення бізнесу» необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати соціально-економічний зміст бізнесу, механізм створення власної справи, проблеми його управління і державного регулювання, та на цій основі формувати підприємницький тип мислення, ініціативний характер необхідний для розвитку бізнесу в сучасних умовах.