Дисципліна «Електронний документообіг» спрямована на формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань організації електронного документообігу, що дозволяє ефективно та раціонально організовувати документообіг, пришвидшити процес реєстрації вхідної, вихідної та іншої кореспонденції, створювати та працювати з електронними резолюціями, цифровим підписом, створювати та погоджувати електронні документи. 

Мета дисципліни – є набуття теоретичних знань та практичних навичок побудови інформаційної моделі професійної діяльності на основі дослідження її організаційної структури, документопотоків та побудови інформаційних зв’язків як основи впровадження системи електронного документообігу. 

Спеціальні (предметні) компетентності: здатність використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у веденні документообігу в професійній діяльності; здатність керувати навчальними/розвивальними проектами з використанням електронних систем документообігу; здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації; здатність до раціонального підбору, експлуатації, удосконалення, модернізації технічного обладнання та комп’ютерного устаткування на основі знань про основи та принципи його функціонування й побудови; здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач.

Програмні результати навчання: уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у галузі (відповідно до спеціалізації); самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих з використанням систем документообігу; відшуковувати,  обробляти,  аналізувати  та  оцінювати  інформацію,  що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами електронного документообігу; підбирати оптимальне середовище для ведення електронного документообігу залежно від поставлених задач; розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному контекстах.