Мета: формування у студентів знань основних положень теорії оптимізації в електротехнічних системах, а також формування принципів методології системного підходу до задач електроенергетики, вміння вирішувати задачі оптимізації сучасними методами за допомогою засобів програмного забезпечення.

 Завдання: складання цільових функцій та обмежень, розв’язування та знаходження екстремуму лінійної, нелінійної, цілочисельної, стохастичної, детермінованої функції.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття теорії оптимізації, основи математичного моделювання в електроенергетиці, методи математичного програмування, сучасне програмне забезпечення для вирішення задач оптимізації;

вміти: знаходити оптимальний розв’язок основних задач електропостачання сучасними методами математичного програмування та програмного забезпечення.