В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства.

Фінансова діяльність – це діяльність, спрямована на забезпечення підприємства фінансовими ресурсами для досягнення ним визначених цілей економічного і соціального розвитку.

Метою вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є формування у студентів сучасного економічного мислення з питань організації фінансової діяльності підприємств, сукупності фінансових відносин суб’єктів господарювання та використання сучасного інструментарію обґрунтування фінансових рішень.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів.

Завданнями дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є вивчення: змісту та основних напрямів фінансової діяльності суб’єктів господарювання; способів і методів забезпечення самофінансування підприємства та його фінансової рівноваги; методів формування та використання власного та позикового капіталу суб’єктів господарювання реального сектора економіки; порядку нарахування і виплати дивідендів; методів оцінки вартості підприємства; порядку здійснення підприємством фінансово-інвестиційної діяльності; особливостей організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин та організації фінансових взаємовідносин підприємств з державою; оволодіння практичними навичками використання можливих форм фінансування підприємств, методами і прийомами фінансового контролінгу; впровадження у фінансову практику підприємств бюджетування.

Програмні компетентності

Відповідно до освітньо-професійної програми дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі господарювання підприємств або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК12. Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері фіскального регулювання та регулювання діяльності суб’єктів господарювання.

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів суб’єктів господарювання.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Очікувані результати навчання

Згідно з вимогами освітньої програми в результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» здобувач освіти має:

знати:

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансів суб’єктів господарювання.

ПР04. Знати механізм функціонування фінансів суб’єктів господарювання.

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів суб’єктів господарювання.

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

вміти:

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансів суб’єктів господарювання.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері фінансів суб’єктів господарювання.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансів суб’єктів господарювання, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

володіти:

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів суб’єктів господарювання.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Організаційно-економічні аспекти фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

2. Фінансова діяльність підприємства на етапі реорганізації, інвестування, оцінювання та здійснення зовнішньоекономічної діяльності.