Предмет навчальної дисципліни Основні засади ведення бізнесу в сучасних умовах як
особливого виду економічнодіяльності людей, що характеризується економічною
творчістю, новаторством, здібністю до ризику, вільному прояву ініціативи і
направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових
ресурсів для отримання доходу (прибутку). Мета навчальної дисципліни Сформувати у студентів комплекс знань з основ ведення
сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм
прийняття ефективних господарських рішень. Основні завдання - вивчення суті та форм ведення бізнесу в сучасних
умовах господарювання, принципів вибору певного виду підприємницької
діяльності; - оволодіння новітніми управлінськими підходами та
застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення бізнесу;  - опанування інструментарієм прийняття ефективних
господарських рішень.