Мета: засвоїти основні закони фізичної та колоїдної хімії, вивчити закони перебігу і напрямку протікання хімічних і фізико-хімічних процесів, стану хімічної рівноваги, швидкості і механізму реакцій, властивостей речовин в різних агрегатних станах, оцінити використання поверхневих явищ, колоїдно-хімічних процесів, дисперсних водних систем, які зустрічаються в різноманітних технологічних процесах та сформувати на цій основі науковий світогляд фахівців вищої кваліфікації, що будуть працювати інженерами умовах підприємств харчової промисловості.

Основні завдання:

-     сприяти розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду;

-     добитися твердого засвоєння студентами основних теорій і законів фізичної та колоїдної хімії, закономірностей фізико-хімічних процесів, що відбуваються при одержанні і модифікації матеріалів;

-     ознайомити студентів з лабораторними прийомами, технікою виконання експериментів та фізико-хімічних розрахунків;

-     виробити навички самостійної роботи в фізико-хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів;

-     подати історію фізичної та колоїдної хімії, показати роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку фізичної та колоїдної хімії;

-     показати важливу роль фізичної та колоїдної хімії і фізико-хімічних методів для різних галузей народного господарства, насамперед для харчової промисловості.