Мета: підготовка висококваліфікованого фахівця, який досконало володіє математичними енергетичного обстеження та управління енергоспоживанням в умовах промислових та непромислових об’єктів, необхідними для розв’язку сучасних задач раціонального використання енергоресурсів.

Основні завдання курсу: формування знань про використання методів виявлення перевитрат енергії з метою застосування сучасних енергозберігаючих режимів та технологій при експлуатації та проектуванні СЕП; здобуття навичок у застосуванні  набутих знань при вирішенні практичних завдань управління енергоспоживанням в реальних умовах.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

- знати: основні етапи енергетичного аудиту, шляхи усунення перевитрат енергоресурсів, принципи управління енергоспоживанням, методи розрахунку показників економічної ефективності пропонованих енергозберігаючих заходів;

- вміти: проводити аналіз джерел перевитрат енергоспоживання по основних одиницях енергетичного господарства промислових та непромислових об”єктів, виявляти основні шляхи усунення перевитрат, проводити оцінку економічної ефективності пропонованих заходів енергозбереження та визначати термін їх окупності.