Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою курсу є навчання студентів методології наукових досліджень

економіки, які включають основи наукознавства і методики наукових досліджень

конкретної проблеми, організації та інтелектуальної праці, визначення напрямків

досліджень та їх ефективність узагальнення результатів наукових досліджень у

наукових звітах, дисертаціях, монографіях, методичних та наукових рекомендаціях.

Завдання вивчення дисципліни – опанувати методологію наукових досліджень і

методику дослідження конкретних проблем національної економіки на основі

загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів певної науки, що дає змогу

досліджувати економічні і соціальні процеси у їх спорідненості, відмінності та

історичному розвитку.


Очікувані результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- методику і практику вибору і обґрунтування теми;

- методологію висунення гіпотез і складання плану дослідження;

- інформаційне забезпечення;

- методику бібліографічного пошуку;

- методику апробації й експериментування дослідження та впровадження

їх результатів у практику господарювання на прикладі економічної науки.

вміти:

- застосовувати сукупність теоретичних та практичних знань для

проведення наукового дослідження;

-використовувати навички проведення дослідної роботи, узагальнення та

оформлення результатів досліджень;

-застосовувати методичні прийоми та процедури досліджень і методику

роботи із різними джерелами інформації;

-раціонально організовувати наукові дослідження.