Метою викладання навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» є набуття майбутніми фахівцями системних знань і розуміння концептуальних основ комерційної діяльності та формування у них економічного мислення, адекватного ринковим відносинам, формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з практичною діяльністю в галузі комерції; формування актуальних поглядів на можливості управління комерційною діяльністю для переходу до сучасних технологій, стратегій, тактики закупівлі та продажу товарів.

         Основні завдання навчальної дисципліни «Комерційна діяльність»: пізнання основ комерційної діяльності як науки, її предмету, методів та функцій; розуміння закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем; опанування основних рис та особливостей розвитку комерційної діяльності; розуміння закономірностей суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці; пізнання сучасних процесів розвитку господарчих зв'язків, економічних відносин та шляхів вирішення проблем в області комерції.

Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни “Комерційна діяльність”

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими.

СК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності.

СК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.