Мета навчальної дисципліни: підготовка сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі інформаційних технологій із застосуванням апарату вищої математики, а також можливість успішного вирішення різноманітних проблемних ситуацій під час роботи за фахом.

Завдання навчальної дисципліни: сформувати в майбутніх фахівців необхідний рівень знань згідно з програмою з вищої математики, які їм необхідні в практичній та науковій роботі; виробити вміння самостійно опрацьовувати навчальну та наукову математичну літературу; розвивати логічне та аналітичне мислення студентів; навчити студентів математично досліджувати і розв'язувати реальні прикладні задачі та будувати їх математичні моделі.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Вища математика» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК13. Здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять, ідей і методів, фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час конкретних задач.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами.

СК-8. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв'язання завдань інженерії програмного забезпечення.

СК-9. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об'єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

СК-14. Здатність обгрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.

СК-15. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.

СК-16. Здатність на практиці здійснювати ефективну професійну взаємодію, що сприяє вирішенню широкого спектру задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР-11. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.

ПР-17. Знати, розуміти і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об'єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення.

вміти:

ПР-28. Уміти здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних програмних систем.

ПР-32. Уміти ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності  для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем.