Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування базових знань і практичних навичок з ведення бухгалтерського обліку суб’єктами  господарювання, оволодіння методикою відображення господарських операцій у системі бухгалтерського обліку та звітності, застосування засвоєних компетенцій у практичній роботі.

Основні завдання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»:

˗                     вивчення методів ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності з використанням національних стандартів;

˗                     ознайомлення з методикою виявлення, вимірювання, реєстрації, систематизації та нагромадження інформації про діяльність підприємства;

˗                     забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією про господарські операції, що відбулися на підприємстві, наявність і стан активів, зобов’язань та капіталу;

˗                     застосування професійного судження при оцінці активів і зобов’язань, а також ефективності діяльності підприємства;

˗                     ознайомлення з методикою подання облікової інформації у фінансовій звітності у грошовому вимірнику.