Мета вивчення дисципліни.

Вивчення основних особливостей виникнення, розвитку і трансформації європейської інтеграції, проблем і тенденцій її розвитку, сучасної співпраці України з країнами Європейського Союзу, головних проблем і перспектив її вступу до ЄС та НАТО. Слід підкреслити міждисциплінарний характер навчального курсу «Європейська та євроатлантична інтеграція», оскільки інтеграційні процеси на теренах Європи мають політичні, економічні, соціальні, правові та інші аспекти.

Завдання вивчення дисципліни.

Вивчення витоків інтеграційних процесів у післявоєнній Європі, утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського економічного співтовариства та Євроатома, розвитку європейських інтеграційних процесів, утворення Європейського Союзу, процесів його розширення і трансформації; передумов та історії створення НАТО; основних моделей європейської політичної системи, провідних положень Договору про запровадження Конституції для Європи; «первинного», «вторинного» законодавства ЄС та інших складників правової системи ЄС; складу, організації діяльності та основних повноважень Європейської Ради, Ради Міністрів, Єврокомісії, Європарламенту, Суду Європейської спільноти та інших органів ЄС; критеріїв вступу до ЄС — географічного, політичного, економічного, правового, критерію абсорбції; головних етапів вступу країни до ЄС; наслідки Brexit; сучасну безпекову політику Північноатлантичного альянсу; Європейської політики сусідства і шляхів її реалізації; співпраці України з Європейською спільнотою, проблем і перспектив вступу України до ЄС та НАТО.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

 Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, професійної діяльності (у т.ч. у процесі навчання), що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

 Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

 ЗК 2. Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом.

ЗК 3. Здатність до усної та письмової загальної комунікації державною та іноземними мовами.

 ЗК 4. Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення.

 ЗК 5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

ЗК 7. Уміння бути критичним та самокритичним до розуміння чинників, які чинять позитивний чи негативний вплив на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та мультикультурності та поваги до них.

 ЗК 9. Здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій

 ЗК 10. Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук.

 Фахові компетентності спеціальності

ФК 1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.

 Передумови для вивчення дисципліни.

Пререквізити дисципліни:

·        Міжнародні відносини та світолва політика;

·        Країнознавство;

·        Теорія міжнародних відносин;

·        Дипломатична і консульська служба;

 Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

 знати:

ПРН 1. Знати основні поняття і категорії теорії міжнародних відносин, розуміти еволюцію міжнародних відносин, історію світової та української дипломатії.

 вміти:

ПР 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

ПР 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.

ПР 20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних відносин.

ПР 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

 володіти:

ПРН 19. Володіти методикою аналізу моделювання та прогнозування соціальних та економічних явищ і процесів на різних рівнях управління.