Метою ОК 05 "Стратегічний управлінський облік" є: засвоєння знань з методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва й обґрунтування стратегічних управлінських рішень; вивчення можливостей залучення коштів сторонніх організацій для реалізації стратегії розвитку суб’єкта господарювання.

Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння сутності й особливостей стратегічного управлінського обліку на підприємстві; вивчення теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм, створення системи стратегічного управління, використовуючи методи стратегічного обліку і аналізу; вивчення методики стратегічного планування та контролю доходів, витрат і фінансових результатів діяльності центрів відповідальності та підприємства в цілому; опанування методики аналізу релевантної інформації при прийнятті стратегічних управлінських рішень; подання інформації в управлінській звітності; ознайомлення з грантово-проектною діяльністю, як способом залучення фінансових ресурсів європейських та вітчизняних донорів.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

Змістовий модуль 1. Основи стратегічного управлінського обліку. Використання інформації стратегічного обліку для прийняття ефективних управлінських рішень;

Змістовий модуль 2. Стратегічний управлінський облік грантово-проектної діяльності.

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour