Метою навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів теоретичних та практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин, а також значення кожної з його складових у становленні і розвитку економіки країни, ролі фінансових інструментів у формуванні фінансових ресурсів країни, механізму організації обігу фінансових активів на відповідному сегменті ринку.

 Завдання дисципліни: формування у студентів комплексного бачення про сутність та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин; взаємозв’язки між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; особливості обігу різних видів фінансових інструментів; сутність фінансового посередництва; механізми обслуговування діяльності основних суб’єктів ринку інститутами інфраструктури; форми і методи регулювання фінансового ринку.

 Предметом дисципліни є система економічних відносин, які виникають між учасниками фінансового ринку (населенням, суб’єктами господарювання, органами державної влади, фінансовими посередниками та інститутами інфраструктури ринку) у процесі купівлі-продажу фінансових активів, надання різних видів фінансових послуг та здійснення різноманітних фінансових операцій. 

Програмні компетентності

Відповідно до освітньо-професійної програми дисципліна «Фінансовий ринок» забезпечує набуття здобувачами освіти таких компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

– здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

– здатність бути критичним і самокритичним;

– здатність працювати у команді;

– здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

– розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових ринків та їх структури;

– здатність до діагностики стану фінансових ринків;

– здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач;

– здатність застосовувати знання законодавства у сфері регулювання фінансового ринку;

– здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення;

– здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» здобувач освіти, зокрема, буде знати:

– сутність та значення фінансового ринку у сфері економічних відносин;

– механізми функціонування фінансових ринків (грошово-кредитного, валютного, фондового);

– види фінансових посередників та специфіку їх діяльності на фінансовому ринку;

– особливості обігу різних видів фінансових інструментів;

– як формується взаємозв’язок між доходом та ризиком на конкретні фінансові інструменти;

– види, форми і методи регулювання фінансового ринку та ін.

вміти:

– використовувати сучасний інструментарій фінансових розрахунків;

– визначати вартість та доходність фінансових інструментів;

– формувати ефективний портфель цінних паперів;

– розраховувати фондові індекси;

– обґрунтовувати альтернативні фінансові рішення, що забезпечують зростання прибутку і капіталу; стабілізацію діяльності фінансового ринку та зміцнюють фінансове положення його учасників.

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи функціонування фінансового ринку та особливості його регулювання.

2. Організація діяльності та характеристика інструментів на різних сегментах фінансового ринку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.

2. Регулювання фінансового ринку.

3. Фінансові посередники.

4. Відсоткові ставки, ризик та ціна капіталу.

5. Грошовий ринок та ринок банківських позик.

6. Валютний ринок.

7. Фондовий ринок.

8. Ринок пайових цінних паперів.

9. Ринок боргових цінних паперів.

10. Ринок іпотечних цінних паперів.

11. Ринок похідних фінансових інструментів.

12. Фондова біржа та біржові операції.