Навчальна дисципліна «МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІVкурсу.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси» є розширення та поглиблення теоретичних знань студентів з питань фінансового менеджменту і аналізу в галузі міжнародного фінансового ринку, міжнародних інвестицій, оподаткування, міжнародних розрахунків та валютних операцій.

Завданням дисципліни є вивчення питань розвитку міжнародних валютних відносин, понять про валютну систему та її елементи, теорії валютних курсів, сутності і техніки валютних операцій, сутності валютного ризику, принципів функціонування валютного ринку, складу та принципів діяльності міжнародних фінансових організацій, особливостей фінансів транснаціональних корпорацій, методики оподаткування доходів отриманих за межами держави, вивчення складу та структури платіжного балансу країни.

 Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Міжнародні фінанси» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК12 Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

система та страхування).

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

 Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПР 02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

вміти:

ПР 03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

ПР 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

володіти:

ПР 05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

 Програма навчальної дисципліни

 МОДУЛЬ 1

Змістовний модуль 1. Сутність та основи функціонування міжнародних фінансів:

Тема 1. Система міжнародних фінансів

Міжнародні фінанси в сучасній світо господарській  системі. Система міжнародних фінансових відносин. Міжнародна фінансова політика. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.

Тема 2. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції

Поняття та види валютних систем. Елементи валютних систем. Еволюція валютних систем. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти. Поняття валютного курсу та його види. Міжнародна валютна ліквідність. Валютне котирування і валюта котирування.

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

Сутність світового фінансового ринку. Учасники міжнародного фінансового ринку. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу. Міжнародні валютно-фінансові потоки. Міжнародні фінансові центри. Етапи розвитку світових фінансових центрів. Характеристика найважливіших міжнародних фінансових центрів.

Тема 4. Валютні ринки та валютні операції

Поняття та види валютних ринків. Учасники та інструменти валютних ринків. Поняття та класифікація валютних операцій. Спот-ринок та його звичаї. Валютний арбітраж. Форвардні валютні ринки. Ф’ючерсні валютні операції. Валютні опціони. Валютні операції своп.

Тема 5. Міжнародний фондовий ринок

Структура міжнародних інвестицій. Основні ринки акцій та облігацій. Фондова біржа і форми її організації. Система встановлення рівня цін на фондових біржах.

 Змістовний модуль 2. Міжнародні розрахунки:

Тема 6. Міжнародний ринок банківських кредитів

Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення. Форми міжнародного кредиту. Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори. Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням. Міжнародний лізинг. Факторинг. Форфейтинг.

Тема 7. Фінанси транснаціональних корпорацій

Транснаціональні корпорації, їх фінанси і фінансова політика. Мотивації прямого іноземного інвестування ТНК. Фінансові аспекти інвестиційних рішень. Механізм контролю та регулювання міжнародних грошових операцій.

Тема 8. Міжнародне оподаткування

Елементи оподаткування та види податків. Сутнісні характеристики подвійного оподаткування. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування.

Тема 9. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади

Поняття та умови міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків. Чеки у міжнародних розрахунках. Вексель, як засіб платежу за зовнішньоторговельними операціями. Банківський переказ у міжнародних розрахунках. Інкасо. Акредитивна форма розрахунків. Система відкритого рахунку.

Тема 10. Платіжний баланс країн світу

Сутність та види балансів міжнародних розрахунків. Економічний зміст платіжного балансу та методологія його складання. Структура платіжного балансу. Фактори, впливу на платіжний баланс держави.