Навчальна дисципліна «Екофінанси» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» та "Фінансовий менеджмент" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІV курсу.

 Вивчення дисципліни «Екофінанси» має за мету подати у доступній формі та допомогти студентам засвоїти основи фінансів, зрозуміти поняття та сутність природних благ як елементів національного багатства, зробити аналіз концепції природокористування в умовах ринку.

Завданням вивчення даного курсу є:

– вивчити теоретичні основи фінансів природокористування;

– дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства і населення;

– розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи;

– визначити та обґрунтувати методологічні положення фінансової системи природокористування;

– дослідити функціонування фінансово-економічного механізму природокористування в умовах економіки, а також таким його складовим, як стимулювання природоохоронної діяльності, управління фінансовими потоками у сфері природокористування, страхування екологічної безпеки та відповідальності.

 Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Екофінанси» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку; здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

 Очікувані результати навчання
Програмні результати навчання: знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Програма навчальної дисципліни

 Модуль 1.

Змістовний модуль 1. Фінансово-економічний механізм природокористування:

Тема 1. Вступ до курсу. Екофінанси як особлива галузь науки

Завдання, предмет і метод екофінансів. Фінансові методи стимулювання природоохоронної діяльності. Необхідність охорони навколишнього середовища. Державна політика в галузі охорони природи.

Тема 2. Фінансово-економічний механізм природокористування

Сутність та структура фінансово-економічного механізму природокористування. Економічний інструментарій: роль у системі товарно-грошових відносин. Еколого-економічні інструменти.: принципи формування і механізми дії.

Тема 3. Фінансування природоохоронної діяльності

Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності. Фонди охорони навколишнього природного середовища. Проблеми та перспективи фінансування природоохоронної діяльності в Україні.

Тема 4. Екологічне страхування

Умови екологічного страхування. Світовий досвід екологічного страхування. Поняття «забруднення» в екологічному страхуванні, класифікація збитків. Можливості проведення екологічного страхування в Україні.

Тема 5. Система екологічного оподаткування

Екологічний податок. Порядок обчислення екологічного податку, подання податкової звітності та сплати. Особливості розподілу екологічного податку між бюджетами в Україні.

Тема 6. Рентна плата

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. Порядок подання Податкової декларації з рентної плати та строки сплати рентної плати.

Модуль 2

Змістовний модуль 2. Принципи екологічного законодавства України та фінансово-екологічна відповідальність:

Тема 7. Завдання, зміст, порядок охорони та оцінки земель, плата за землю

Поняття охорони земель. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель. Суть та види оцінки земель. Земельний податок. Орендна плата.

Тема 8. Статистика навколишнього середовища та природних ресурсів

Сутність і функції статистики навколишнього середовищ. Аналіз статистики з охорони та раціонального використання водних ресурсів. Аналіз статистики з охорони атмосферного повітря. Аналіз статистики з охорони земельних і лісних ресурсів.

Тема 9. Структура природоохоронної інфраструктури України

Структура природоохоронної інфраструктури України. Стандартизація, нормування, контроль та нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Тема 10. Принципи екологічного законодавства України та економіко-екологічна відповідальність

Поняття і система екологічного законодавства України. Відповідальність за екологічні правопорушення. Міжнародний досвід екологічного законодавства.